ZZP’ers opgelet!

De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft in zijn raadsvergadering een advies over arbeidsomstandigheden van ZZP’ers unaniem vastgesteld. In het advies stelt de SER dat alle werkenden, werknemers of ZZP’ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Esther Raats-Coster (Platform Zelfstandige Ondernemers) voerde het woord namens de ondernemersverenigingen. Zij gaf aan dat in het advies de werkingssfeer van bepalingen uit de Arbowet naar ZZP’ers en anderen wordt uitgebreid. De Arbowet gaat voor een belangrijk deel uit van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en heeft nu dus ook betrekking op ZZP’ers. Echter, het onverkort van toepassing verklaren van die bepalingen op ZZP’ers zou leiden tot een onnodige administratieve lastendruk. Daarom zullen ZZP’ers niet gehouden zijn tot het maken van een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie. Raats-Coster: “ZZP’ers doen er wel verstandig zich rekenschap te geven van risico’s verbonden aan het werk. Uiteindelijk gaat het erom het bewustzijn van alle werkenden te vergroten waardoor uitval kan worden voorkomen”.

Linde Gonggrijp (FNV Zelfstandigen) onderstreepte het belang van gelijke bescherming voor alle werkenden. Zij gaf aan dat het analyseren van risico’s een verantwoordelijkheid is van zowel de opdrachtgever, de ZZP’er als de producent. Zij toonde zich tevreden met het advies. “Het zadelt onze leden niet op met extra regelgeving en administratieve lasten”, aldus Gronggrijp.

Leo Hartveld (FNV) noemde het advies een mooi resultaat. Tegelijkertijd moet er volgens hem nog veel gebeuren. “ZZP’ers moeten heldere informatie krijgen. Er moet geen onduidelijkheid bestaan over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. We zullen moeten uitleggen dat het wettelijk kader niet verandert, maar het bereik ervan. Goede voorlichting over wat wel en niet kan, is dus van groot belang.” Dat zorgt er volgens Hartveld voor dat concurrentie op veilig en gezond werken veel moeilijker is geworden.

Namens de kroonleden voerde Jet Bussemaker het woord. Zij gaf aan dat organisaties van ZZP’ers betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van arbocatalogi. Die catalogi beschrijven namelijk de arbeidsrisico’s en beschermingsmaatregelen die ook door ZZP’ers moeten worden toegepast . Bussemaker gaf verder aan dat, met dit advies, ZZP’ers meer geïntegreerd zijn in het systeem van arbeidsbescherming.

Het advies Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsomstandigheden, onder voorzitterschap van het kroonlid Ferdinand Grapperhaus. Het advies is gericht aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: SER

Comments

No one has said anything yet.

Comments are closed.